Θέση σε λειτουργία και παράδοση νέου σταθμού βιοαερίου 1 MWel

Φεβρουάριος 2018

Τον Ιανουάριο του 2018 πραγματοποιήθηκε η θέση σε λειτουργία της Μονάδας ΣΗΘ ισχύος 1 MWel του σταθμού βιοαερίου της ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Ε.

Θέση σε λειτουργία και παράδοση νέου σταθμού βιοαερίου 1 MWel Θέση σε λειτουργία και παράδοση νέου σταθμού βιοαερίου 1 MWel

Η ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο του κρέατος από το 1997 και είναι μια κάθετη μονάδα σφαγείου, επεξεργασίας και εμπορίας προϊόντων κρέατος.

Ο σχεδιασμός, η προμήθεια, και η εγκατάσταση της Μονάδας ΣΗΘ, τύπου MWM TCG2020V12, πραγματοποιήθηκε (Turn-Key) από την ΑΕΙΜΑ τον Σεπτέμβριο του 2017, και οι εργασίες εγκατάστασης μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ολοκληρώθηκαν σε λιγότερο από ένα μήνα.

Θέση σε λειτουργία και παράδοση νέου σταθμού βιοαερίου 1 MWel

Στον εξοπλισμό της μονάδας περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων σύστημα ανάκτησης θερμότητας των καυσαερίων, επιτυγχάνοντας συνολικό βαθμό απόδοσης 85%.

Το καύσιμο βιοαέριο παράγεται μέσω αναερόβιας χώνευσης των υπολειμμάτων του σφαγείου, κτηνοτροφικών λυμάτων, αγροτικών υπολειμμάτων καθώς και ακατάλληλων τροφίμων.

Η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς διατίθεται προς πώληση στο Εθνικό Δίκτυο Διανομής ενώ η αντίστοιχη θερμότητα αξιοποιείται για την θέρμανση των αντιδραστήρων χώνευσης, συνολικής χωρητικότητας 8.000 m3, και η περίσσεια αυτής διοχετεύεται στις εγκαταστάσεις του σφαγείου, όπου αξιοποιείται για την θέρμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων και τις διεργασίες του τμήματος επεξεργασίας.

Με τη μονάδα αυτή η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αεριοκίνητων (Φ/Α ή Βιοαέριο) μονάδων ΣΗΘ MWM σε Ελλάδα και Κύπρο αυξάνεται σε 47,50MWel.