Θερμοκήπια Wonderplant – Δράμα (4 Χ TCG2020 V20 – 8 MWel)

Σεπτέμβριος 2016

Περισσότερες από 18.000 ώρες λειτουργίας συμπλήρωσαν οι μονάδες ΣΗΘΥΑ σε διάστημα 2 ½ ετών εξασφαλίζοντας αξιοσημείωτο ενεργειακό όφελος κατά το διάστημα λειτουργίας τους.

Εντός του υψηλής τεχνολογίας, υαλόφρακτου θερμοκηπίου έκτασης 120 στρεμμάτων, η εταιρεία Wonderplant πραγματοποίησε επένδυση σε Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) αποσκοπώντας στη μείωση των ενεργειακών δαπανών, την αύξηση της παραγωγής και ταυτόχρονα την αναβάθμιση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της.

Εξωτερική άποψη του θερμοκηπίου Wonderplant

Με μέγεθος ίσο με 20 γήπεδα ποδοσφαίρου, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα θερμοκήπιο παράγει περισσότερους από 7.000 τόνους τομάτας ετησίως. Οι μονάδες ΣΗΘΥΑ παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, θερμότητα και τροφοδοτούν με το περιεχόμενο στα καυσαέρια των αεριοκινητήρων αέριο CO2 το θερμοκήπιο. Η εγκατάσταση ΣΗΘΥΑ αποτελείται από 4 μονάδες MWM TCG2020 V20 ισχύος 2.000 KWel έκαστη, και τον απαραίτητο βοηθητικό και περιφερειακό εξοπλισμό για την παραγωγή ηλεκτρισμού και την αξιοποίηση της θερμότητας.

Η TCG2020 V20 εντός του μηχανοστασίου

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια διατίθεται πρως πώληση στο Εθνικό Δίκτυο, ενώ με το ζεστό νερό δαιτηρείται η θερμοκρασία των χώρων παραγωγής στα επιθυμητά επίπεδα. Τα καυσαέρια των κινητήρων αφού περάσουν από κατάλληλη επεξεργασία διοχετεύονται στο θερμοκήπιο και τροφοδοτούν με αέριο CO2 χάρη στο οποίο η παραγωγή αυξάνεται μέχρι και 30%.

Η μονάδα ΣΗΘΥΑ τέθηκε σε λειτουργία από τον κατασκευαστή των κινητήρων MWM σε συνεργασία με τοην αντιπρόσωπη εταιρεία στην Ελλάδα, ΑΕΙΜΑ ΑΕΒΕ, το 2014 και βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία έκτοτε. Η ΑΕΙΜΑ είναι επίσης υπεύθυνη και την συντήρηση του εξοπλισμού. Η μονάδα πρόσφατα συμπλήρωσε 16.000 ώρες λειτουργίας σε διάστημα λίγο περισσότερο από 2 έτη.

Εξωτερική άποψη των εγκαταστάσεων ΣΗΘΥΑ