Παράδοση νέου σταθμού ΣΗΘ - Βιοαερίου στη Μ.Ε.Α Ηπείρου από την Α.ΕΙ.Μ.Α ΑΕΒΕ

Νοέμβριος 2019

Παράδοση νέου σταθμού ΣΗΘ - Βιοαερίου στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηπείρου (Μ.Ε.Α Ηπείρου).

Delivery of a new CHP - Biogas station to the Epirus Waste Processing Plant (WPP Epirus).

Ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2019 η εκκίνηση και δοκιμαστική λειτουργία μονάδας ΣΗΘΥΑ Βιοαερίου ισχύος 1,56 MWel, στη νέα υπερσύγχρονη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηπείρου.

Το έργο υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου και την «Αειφορική Ηπείρου», εταιρεία μέλος του «Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» και πρόκειται για μια από τις πιο σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων (Μ.Ε.Α) της Ευρώπης.

Αποτελεί την πρώτη μονάδα στην Ελλάδα που παράγει βιοαέριο από δημοτικά στερεά απόβλητα. Μέσα από τη διαδικασία επεξεργασίας των απορριμμάτων, παράγεται βιοαέριο το οποίο μέσω της μονάδας ΣΗΘΥΑ μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια η οποία διοχετεύεται στο δίκτυο ηλεκτρισμού της χώρας.

In November 2019, the hot commissioning and test operation of the CHP Biogas Unit of 1.56 MWel in the new state-of-the-art Epirus Waste Processing Plant (WPP Epirus) was successfully completed.

The project was implemented by Epirus Region and “Aeiforiki of Epirus”, subsidiary of “TERNA ENERGY Group” and is one of the most modern waste processing plants (WPP) in Europe.  

It is the first unit in Greece to produce biogas from municipal solid waste. Through the waste treatment process, biogas is produced, which through the CHP unit is converted into electricity which is channelled to the country's electricity network.

Παράδοση νέου σταθμού ΣΗΘ - Βιοαερίου στη Μ.Ε.Α Ηπείρου από την Α.ΕΙ.Μ.Α ΑΕΒΕ

Με συνολικό ύψος επένδυσης €52,6εκ., ετήσια δυναμικότητα διαχείρισης 105,000 τόνων απορριμμάτων, ανάκτησης 17,000 τόνων ανακυκλώσιμων υλικών και παραγωγής και 10,800 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, το έργο αυτό έχει πολλαπλά οφέλη για την περιφέρεια καθώς απαλλάσσει οριστικά την περιφέρεια Ηπείρου από το ακανθώδες πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων και συμβάλει στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος, την μείωση των απορριμμάτων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την παραγωγή Πράσινης Ενέργειας.

Το σύστημα ΣΗΘ αποτελείται από ένα συγκρότημα MWM TCG2020 V16 και είναι εγκατεστημένο μαζί με όλο το περιφερειακό εξοπλισμό του εντός MWM Container, και παραδίδεται έτοιμο προς λειτουργία. Είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και προσαρμόζει τη λειτουργία του σε πραγματικό χρόνο σε συνάρτηση με την ποσότητα των απορριμμάτων που διαχειρίζεται η Μ.Ε.Α.

Παράγει ηλεκτρική ενέργεια ισχύος 1,56 MWel, με βαθμό απόδοσης 42,2%, έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ακόμα και με αέριο χαμηλής περιεκτικότητας σε μεθάνιο, ενώ χάρη στην ανάκτηση της παραγόμενης από την λειτουργία της ΜΕΚ θερμότητας, η οποία αξιοποιείται στις υπόλοιπες διαδικασίες της Μ.Ε.Α, ο συνολικός βαθμός απόδοσης αγγίζει το 84,2%.

With a total investment of 52,6 million euros, an annual capacity of 105,000 tons of waste management, recovery of 17,000 tons of recyclable materials and production and 10,800 kWh of electricity, this project has multiple benefits for the region as it permanently relieves the region of Epirus of the waste management problem and contributes to upgrading of the environment, results in considerable waste reduction, new job creation and green energy production.

The CHP Unit consists of a set of MWM TCG2020 V16 and is installed together with all its peripheral equipment inside the MWM Container, which is of the highest standard of construction and is delivered ready for operation. It is fully automated and adjusts its operation in real time depending on the amount of waste managed by the WPP.

It produces 1,56 MWel of electricity, with an efficiency of 42,2%, and is able to operate even with low methane gas quantities, while thanks to the recovery of heat generated by the operation of the CHP, which is used in the other processes of WPP, the total yield reaches 84.2%.

Σχετικά με την Α.ΕΙ.Μ.Α: Η Α.ΕΙ.Μ.Α ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 1947 στον Πειραιά. Έχει κατακτήσει ηγετική θέση στην Ελλάδα στην προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση Μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS GMBH (για προϊόντα MWM). Παράλληλα διαχειρίζεται την προμήθεια βιομηχανικών και ναυτικών πετρελαιοκινητήρων και πετρελαιοκίνητων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) καθώς και το after sales αυτών, ως αντιπρόσωπος της DEUTZ AG στην Ελλάδα. Το 2006 ολοκληρώθηκε η πιο πρόσφατη συνεργασία της, με την ΜITSUBISHI TURBOCHARGER AND ENGINE EUROPE B.V. για ναυτικούς πετρελαιοκινητήρες και ναυτικά Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη. Η Α.ΕΙ.Μ.Α ΑΕΒΕ, στηριζόμενη στα 70 χρόνια εμπειρίας της, συνεχίζει τη δυναμική της πορεία ως μια ισχυρή, υγιής και αξιόπιστη εταιρία.

About A.EI.M.A.SA: A.EI.M.A SA, founded in 1947, has a leading position in the supply, installation and maintenance of Electricity and Heat Production Units as the exclusive representative of CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS GMBH (for MWM products). At the same time, it manages the supply of industrial and marine diesel engines and diesel gensets as well as their after sales service, as a representative of DEUTZ AG in Greece. In 2006, its most recent collaboration with MITSUBISHI TURBOCHARGER AND ENGINE EUROPE B.V. for marine diesel engines and marine diesel gensets, was completed. A.EI.M.A SA, with more than 70 years of experience, continues its dynamic course as a strong, healthy and reliable company.