Παράδοση νέου σταθμού ΣΗΘΥΑ στο Θερμοκήπιο της «Κήποι Καρδίτσας Α.Ε.» από την Α.ΕΙ.Μ.Α ΑΕΒΕ

Μάρτιος 2020

Παράδοση νέου σταθμού ΣΗΘΥΑ στο Θερμοκήπιο της «Κήποι Καρδίτσας Α.Ε.», Μάρτιος 2020

Turn-key delivery of a new CHP station in the greenhouse of “Karditsa Gardens S.A”, March 2020.

Ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2020 η εγκατάσταση και εκκίνησης της μονάδας ΣΗΘΥΑ συνολικής ισχύος MWel, στο νέο υπερσύγχρονο θερμοκήπιο υδροπονικής καλλιέργειας ντομάτας της «Κήποι Καρδίτσας Α.Ε».

Η «Κήποι Καρδίτσας Α.Ε» αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ντομάτας στην Ελλάδα με έκταση υδροπονικής καλλιέργειας 50.000 m2 με συνολική προβλεπόμενη παραγωγή 3.000 τόνοι ετησίως. Το έργο κατασκευάστηκε από την «Ωρίων ΑΤΕ» με την εγκατάσταση υπερσύγχρονου συστήματος ελέγχου εσωτερικού κλίματος καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και εφαρμογή συστήματος ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας).

The installation and start-up of the CHP unit with a total capacity of 4 MWel was completed in March 2020, in the new state-of-the-art greenhouse for hydroponic tomato cultivation of "Karditsa Gardens S.A".

"Karditsa Gardens S.A” is one of the largest tomato producers in Greece with an area of ​​hydroponic cultivation of 50,000 m2 with a total projected production of 3.000 tons per year. The project was constructed by "Orion ATE" with the installation of a state-of-the-art internal climate control system throughout the year and the implementation of a High efficiency CHP (Combined Heat and Power) system.  

Παράδοση νέου σταθμού ΣΗΘΥΑ στο Θερμοκήπιο της «Κήποι Καρδίτσας Α.Ε.» από την Α.ΕΙ.Μ.Α ΑΕΒΕ

Έτσι, επιτυγχάνεται η μέγιστη αξιοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας προς πώληση στο εθνικό δίκτυο διανομής και θερμικής ενέργειας για τη θέρμανση του θερμοκηπίου, αλλά και την εκμετάλλευση του διοξειδίου του άνθρακα που εκλύεται, μετά από κατάλληλη επεξεργασία, για ανθρακολίπανση των φυτών και αύξηση της παραγωγής.

Το σύστημα ΣΗΘΥΑ αποτελείται από δύο (2) μονάδες MWM TCG2020 V20HE, και η μελέτη, προμήθεια και εγκατάστασή του ολοκληρώθηκαν σε συνέργεια από την Α.ΕΙ.Μ.Α AEBE (Αποκλειστικό Αντιπρόσωπο της CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS GMBH για προϊόντα MWM) και την Ολλανδική θυγατρική της CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS GMBH, «MWM Benelux B.V». Μια συνέργεια που χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα κατασκευής και αξιοπιστία για τα προϊόντα της MWM και τις εγκαταστάσεις που παραδίδει η Α.ΕΙ.Μ.Α ΑΕΒΕ, συνδυασμένα με την υψηλή τεχνογνωσία που κατέχει η Ολλανδία στον τομέα της αξιοποίησης συστημάτων ΣΗΘΥΑ για θερμοκήπια.

Thus, the maximum utilization of electricity for sale in the national distribution network and thermal energy network is achieved for the heating of the greenhouse, but also the exploitation of the carbon dioxide that is released, after proper treatment, for carbon fertilization of plants and increase of production. 

The CHP system consists of two (2) MWM TCG2020 V20HE units, and its engineering, supply and installation were completed in synergy by AEIMA SA (Exclusive Representative of CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS MMWH products for GMBH) and the Dutch subsidiary of CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS GMBH, «MWM Benelux BV». This synergy is characterized by high quality of construction and reliability for the products of MWM and the installations delivered by AEIMA SA, combined with the advanced know-how held by the Netherlands in the field
of utilization of CHP systems in the greenhouse industry.

Παράδοση νέου σταθμού ΣΗΘΥΑ στο Θερμοκήπιο της «Κήποι Καρδίτσας Α.Ε.» από την Α.ΕΙ.Μ.Α ΑΕΒΕ

Το σύστημα ΣΗΘΥΑ παράγει ηλεκτρική ισχύ 4 MWel, με βαθμό ηλεκτρικής απόδοσης 44,0% να συμβάλει στην οικονομία κατανάλωσης καυσίμου, ενώ χάρη στην ανάκτηση θερμότητας ακόμα και σε χαμηλή θερμοκρασία, ο συνολικός βαθμός απόδοσης ξεπερνάει το 90%.

Το συμβόλαιο με την «Κήποι Καρδίτσας Α.Ε». υπογράφηκε τον Μάιο 2019, και η κατασκευή ολοκληρώθηκε τον επόμενο Δεκέμβριο 2019, με τις εργασίες να διαρκούν λιγότερο από 2 μήνες.

Πρόκειται για το δεύτερο έργο εφαρμογής ΣΗΘΥΑ από την ΑΕΙΜΑ ΑΕΒΕ, για την υδροπονική καλλιέργεια ντομάτας στην Ελλάδα, ύστερα από την παράδοση το 2014 συνολικά 8 MWel, στην «Wonderplant ΑΕ» στο μεγαλύτερο υαλόφρακτο θερμοκήπιο στην Ελλάδα, εκτάσεως 145.000 τ.μ. στη Πετρούσα Δράμας και με ετήσια παραγωγή ντομάτας 10.000 τόνων ετησίως, αυξάνοντας την συνολική εγκατεστημένη και σε λειτουργία ισχύ από ΣΗΘΥΑ για Θερμοκήπια σε 12MWel.

Με τις δυο (2) Μονάδες αυτές, η συνολική εγκατεστημένη και σε λειτουργία ισχύς Αεριοκίνητων (Φ/Α ή Βιοαέριο) Μονάδων ΣΗΘ MWM αυξάνεται σε 54 MWel, εδραιώνοντας την ηγετική θέση της ΑΕΙΜΑ ΑΕΒΕ στην Ελληνική Αγορά.

The CHP system produces 4 MWel of electric power, with electrical efficiency of 44.0% contributing to the low fuel consumption, while thanks to the heat recovery even at low temperature, the overall efficiency exceeds 90%.

The contract with "Karditsa Gardens S.A” was signed in May 2019 and the installation of the equipment was completed in December 2019, with the project lasting less than 2 months.

This is the second CHP project by AEIMA SA, for the hydroponic cultivation of tomatoes in Greece, after the delivery of a 8 MWel system, to "Wonderplant SA" located in Petrousa-Drama, which is the largest glass greenhouse in Greece, producing 10.000 tons of tomatos annually within its 145.000 m2 of plant area.

With these two (2) Units, the total installed and under operation capacity of MWM CHPs (Natural Gas / Biogas increases to 54 MWel, highlighting the leading role of AEIMA SA in this sector in Greece.

Σχετικά με την Α.ΕΙ.Μ.Α: Η Α.ΕΙ.Μ.Α ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 1947 στον Πειραιά. Έχει κατακτήσει ηγετική θέση στην Ελλάδα στην προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση Μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS GMBH (για προϊόντα MWM). Παράλληλα διαχειρίζεται την προμήθεια βιομηχανικών και ναυτικών πετρελαιοκινητήρων και πετρελαιοκίνητων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) καθώς και το after sales αυτών, ως αντιπρόσωπος της DEUTZ AG στην Ελλάδα. Το 2006 ολοκληρώθηκε η πιο πρόσφατη συνεργασία της, με την ΜITSUBISHI TURBOCHARGER AND ENGINE EUROPE B.V. για ναυτικούς πετρελαιοκινητήρες και ναυτικά Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη. Η Α.ΕΙ.Μ.Α ΑΕΒΕ, στηριζόμενη στα 70 χρόνια εμπειρίας της, συνεχίζει τη δυναμική της πορεία ως μια ισχυρή, υγιής και αξιόπιστη εταιρία.

About A.EI.M.A.SA: A.EI.M.A SA, founded in 1947, has a leading position in the supply, installation and maintenance of Electricity and Heat Production Units as the exclusive representative of CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS GMBH (for MWM products). At the same time, it manages the supply of industrial and marine diesel engines and diesel gensets as well as their after sales service, as a representative of DEUTZ AG in Greece. In 2006, its most recent collaboration with MITSUBISHI TURBOCHARGER AND ENGINE EUROPE B.V. for marine diesel engines and marine diesel gensets, was completed. A.EI.M.A SA, with more than 70 years of experience, continues its dynamic course as a strong, healthy and reliable company.