Πολιτική Απορρήτου

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η χρήση του ιστοτόπου http://www.aeima.gr/(εξεφής ο «Ιστότοπος»)  από τον επισκέπτη / χρήστη (εφεξής o «Xρήστης») προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο. Ως εκ τούτου, ο Χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να απέχει από τη χρήση του περιεχομένου του Ιστοτόπου. Συνιστάται στο Χρήστη ο περιοδικός έλεγχος των όρων, για ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών. Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστοτόπου ακόμη και μετά τις όποιες τροποποιήσεις συνεπάγεται ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Χρήστη αποδοχή των παρόντων όρων. Με την αποδοχή των όρων, ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ηλικίας δεκαέξι (16) ετών και άνω. Αν η ηλικία του Χρήστη είναι μικρότερη των δέκα έξι (16) ετών, αλλά μεγαλύτερη των δέκα τριών (13), αυτός έχει δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών του Ιστότοπου αποκλειστικά και μόνο υπό την επίβλεψη γονέα ή άλλου ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος να αποδέχεται τους παρόντες όρους. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο Κύριος του Ιστοτόπου δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση αυτή. Η χρήση αυτού του Ιστοτόπου υποδηλώνει συμφωνία με τους όρους χρήσης. 

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, ήχων, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, καλλιτεχνικής επιμέλειας, μουσικής, βίντεο και υπολογιστικού κώδικα (εφεξής το «Περιεχόμενο»), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρίας Α.ΕΙ.Μ.Α. Α.Ε.Β.Ε. (εφεξής ο «Κύριος του Ιστοτόπου») ή/και εταιρειών των οποίων την αντιπροσωπεία έχει αναλάβει, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, και διέπεται από τις εθνικές, Ενωσιακές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Λογότυπα, επωνυμίες, (εμπορικά και υπηρεσιών) σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία του Κυρίου του Ιστοτόπου ή») ή/και εταιρειών των οποίων την αντιπροσωπεία έχει αναλάβει, ή/και προσώπων που αναφέρονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στον Ιστότοπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στον Ιστότοπο και φέρουν τα σήματα τρίτων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Άδεια Χρήσης

Ο Κύριος του Ιστοτόπου ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του Περιεχομένου του Ιστοτόπου για προσωπική και εταιρική ενημέρωση, καθώς και τη χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου του Ιστοτόπου για εμπορικούς σκοπούς. 

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή κατατεθειμένων σημάτων καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στον Ιστότοπο.

Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης Διαδικτύου

Ο Κύριος του Ιστοτόπου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του Περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον Ιστότοπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα.

Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου διατίθεται «ως έχει», και ο Κύριος του Ιστοτόπου δεν παρέχει  καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. 

Σε καμία περίπτωση ο Κύριος του Ιστοτόπου δεν εγγυάται και κατά συνέπεια υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Χρήστης του Ιστοτόπου, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. 

Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής) από Χρήστες του Ιστοτόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη διαθεσιμότητα, τη χρήση του Ιστοτόπου, τυχόν αδυναμία παροχής πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου, ο Κύριος του Ιστοτόπου όμως δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι οι λειτουργίες του Ιστοτόπου ή των εξυπηρετητών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και κακόβουλο λογισμικό τρίτων, είτε πρόκειται για τον Ιστότοπο του Κυρίου του Ιστοτόπου, είτε για κάποιο άλλο διαδικτυακό τόπο ή εξυπηρετητή, μέσω των οποίων μεταδίδεται το Περιεχόμενό του

Ο Κύριος του Ιστοτόπου διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του Περιεχομένου ή των υπηρεσιών του Ιστοτόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του Ιστοτόπου.

Με τη μετάδοση ή ηλεκτρονική μεταφόρτωση (uploading) οποιουδήποτε περιεχομένου στον Iστότοπο, ο Χρήστης χορηγεί στον Κύριο του Ιστοτόπου ένα διαρκές, απεριόριστο, αμετάκλητο, ατελές, παγκόσμιο δικαίωμα να: χρησιμοποιεί, αναπαράγει, προσαρμόζει, παρουσιάζει, εκτελεί, τροποποιεί, μεταδίδει, μεταφράζει, διανέμει και δημιουργεί παράγωγα έργα του περιεχομένου· να δημιουργεί, προσφέρει προς πώληση, πωλεί, εκμισθώνει ή άλλως διανέμει το περιεχόμενο· και να εκτελεί κάθε μέθοδο, ενσωματώνοντας το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένης της υποπαραχώρησης οποιουδήποτε των ανωτέρω).

Περαιτέρω, ο Χρήστης αναγνωρίζει και εγγυάται στον Κύριο του Ιστοτόπου ότι έχει το δικαίωμα, τίτλο ή/και την εξουσία να χορηγεί τέτοιο δικαίωμα στον Κύριο του Ιστοτόπου, ο οποίος μπορεί να επιλέξει να μη δημοσιεύσει το περιεχόμενο που ο Χρήστης στέλνει ή παραδίδει ηλεκτρονικά (upload). Εάν ο Κύριος του Ιστοτόπου επιλέξει να δημοσιεύσει το περιεχόμενο που ο Χρήστης στέλνει ή παραδίδει ηλεκτρονικά (upload), ομοίως μπορεί να επιλέξει, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να αποσύρει τη δημοσιευθείσα πληροφορία για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ο Κύριος του Ιστοτόπου μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συγκεντρώνει και/ή λαμβάνει με σκοπό την αποφυγή της παράνομης δραστηριότητας ή των δραστηριοτήτων εκείνων που απειλούν το δίκτυό της ή θέτουν σε κίνδυνο την παροχή του Iστοτόπου.

Χρήση cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από τον Ιστότοπο και αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή του εκάστοτε Χρήστη. Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν τον τύπο του προγράμματος περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών καθώς και άλλες τεχνικές πληροφορίες.

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή του Χρήστη, ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του Χρήστη του Ιστοτόπου. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του Χρήστη αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή από τον οποίο επιχειρείται η πρόσβαση.

Ο Ιστότοπος αξιοποιεί τα cookies για τους παρακάτω λόγους: 

(α) Google Analytics: Διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους ή/και για τη βελτίωση του Περιεχομένου και των υπηρεσιών του Ιστοτόπου ή/και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητά του. 

(β) Κοινωνική δικτύωση: Cookies τα οποία τοποθετούνται από τους παρόχους ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μπορεί ο επισκέπτης να μοιράζεται εύκολα το Περιεχόμενο του Ιστοτόπου με τα μέσα αυτά.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται την αποστολή cookies από προεπιλογή, αλλά ο Χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης (browser) ώστε να αρνείται την παραλαβή τους ή να αποδέχεται επιλεκτικά ορισμένα cookies. Σε περίπτωση απενεργοποίησης της λήψης cookies, ορισμένες δυνατότητες που παρέχονται μέσω του Ιστότοπου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ενώ ορισμένες σελίδες μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά.

Υπερσύνδεσμοι /σύνδεσμοι/διαφημίσεις

Η δημιουργία υπερσυνδέσμου (hyperlink) προς τις ιστοσελίδες του Ιστοτόπου είναι επιτρεπτή, εφόσον δε χρησιμοποιείται για την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ή την πρόκληση ζημίας στην εικόνα του Κυρίου του Ιστοτόπου) ή/και εταιρειών των οποίων την αντιπροσωπεία έχει αναλάβει και εφόσον δεν παρουσιάζει τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου ως μέρος άλλης ιστοσελίδας ξένης προς αυτόν (όπως πχ. τεχνικές τύπου framing). Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η χρήση των εμπορικών σημάτων (logos) του Κυρίου του Ιστοτόπου ή/και εταιρειών των οποίων την αντιπροσωπεία έχει αναλάβει, όπως αυτά είναι αναρτημένα στον Ιστότοπο http://www.aeima.gr/, για την δημιουργία υπερσυνδέσμου προς τον Ιστότοπο αυτό χωρίς την παραχώρηση ρητής και έγγραφης άδειας του Κυρίου του Ιστοτόπου.

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει διαφημίσεις του Κυρίου του Ιστοτόπου ή τρίτων επιχειρήσεων καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα.

Σε περίπτωση διαφημίσεων τρίτων μερών, ο Κύριος του Ιστοτόπου δεν ελέγχει το περιεχόμενo των εν λόγω διαφημίσεων και, ως εκ τούτου, δε φέρει ευθύνη έναντι των Xρηστών για το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών αναφορικά με τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις, ανακρίβειες ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών. Η ευθύνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή/και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

Ο Ιστότοπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των Χρηστών του Ιστοτόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον Κύριο του Ιστοτόπου, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Ο Κύριος του Ιστοτόπου δεν έχει κανένα έλεγχο επί των ιστοσελίδων που κατέχονται από τρίτα μέρη ή του περιεχομένου τους, η επίσκεψη των οποίων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας αυτής ή διατίθενται σε αυτήν και, ως εκ τούτου, ο Κύριος του Ιστοτόπου δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Εάν ο Χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του Ιστοτόπου κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο Κύριος του Ιστoτόπου, υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις προϋποθέσεις επεξεργασίας εκείνη που θέτει.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης επικοινωνήσει μέσω του Ιστοτόπου (για παράδειγμα μέσω της αποστολής σχολίου ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος), τα προσωπικά του δεδομένα θα φυλάσσονται σε βάση που διατηρεί ο Κύριος του Ιστοτόπου, ή εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του Κυρίου του Ιστοτόπου κατόπιν σχετικής ρητής εντολής του Κυρίου του Ιστοτόπου. Οι Xρήστες με την υποβολή των στοιχείων τους παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους προς την Α.ΕΙ.Μ.Α. ΑΕΒΕ, προκειμένου να καταχωρήσουν και επεξεργαστούν τα προσωπικά τους δεδομένα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, (όνομα, τηλεφωνικός αριθμός σύνδεσης και ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση του Χρήστη). 

Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο στο μέτρο και κατά το χρονικό διάστημα που κάτι τέτοιο κρίνεται απολύτως αναγκαίο, προκειμένου ο Κύριος του Ιστοτόπου να απαντά ή επικοινωνεί με τον Χρήστη μεμονωμένα, σε συνέχεια ερωτήματός/σχολίου του τελευταίου προς τον Κύριο του Ιστοτόπου. Με το πέρας της επικοινωνίας και εφόσον η τήρηση των εν λόγω προσωπικών δεδομένων δεν είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος, ή για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Κύριος του Ιστοτόπου, τα προσωπικά δεδομένα καταστρέφονται οριστικά βάσει των κείμενων διατάξεων.

Τα στοιχεία που παρέχονται από τους Χρήστες δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ' οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. 

Επίσης, ο Κύριος του Ιστοτόπου μπορεί να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των Χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:

  • Όταν έχει τη ρητή συγκατάθεση Χρηστών για τη δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων, ή
  • Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

Περαιτέρω, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα σχετική νομοθεσία, ο Χρήστης – υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκήσει τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματα με την επεξεργασία των προσωπικών του/της δεδομένων (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών του/της δεδομένων). Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του/της αυτά, παρακαλείται όπως αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή επιστολή στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

Α. ΕΙ. Μ. Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ζακύνθου 8, 185 41, Πειραιάς